Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez firmę Michał Grzanka FOTOGRAFIA – fotograf Kraków Al. Jana Pawła II 150/97, 31-982 Kraków, REGON: 146033762, NIP: 9482459692.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

I. DEFINICJE

Administrator – Michał Grzanka FOTOGRAFIA Al. Jana Pawła II 150/97, 31-982 Kraków
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden, bądź kilka szczególnych czynników (art. 4 pkt 1) RODO).

Polityka – niniejsza Polityka prywatności – Fotograf Kraków.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://michalgrzanka.pl/ – Fotograf Kraków

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub prowadząca korespondencję elektroniczną z Administratorem.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w rozumieniu art. art. 4 pkt 7) RODO jest Michał Grzanka FOTOGRAFIA Al. Jana Pawła II 150/97, 31-982 Kraków

III. RODZAJE I CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu https://michalgrzanka.pl/ – Administrator przetwarza dane i informacje o Użytkowniku udostępnione przez niego w Serwisie, a także dane niezbędne do świadczenia usług,
 2. Korespondencja elektroniczna – Administrator fotograf Kraków przetwarza dane osobowe Użytkownika, jako osoby wyznaczonej do bieżącego kontaktu z klientem/kontrahentem Administratora lub jego potencjalnym klientem/kontrahentem,
 3. Korespondencja w ramach portali społecznościowych Administratora – Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, etc. – Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika udzielając odpowiedzi lub informacji na zadane pytania.

W związku z powyższym Administrator przetwarza dane Użytkownika, w następujących celach:

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy oraz bieżący kontakt związany z wykonywaniem umowy lub współpracą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego, w tym przekazywanie informacji o działalności Administratora i możliwych formach współpracy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora fotograf Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. w celach statystycznych, analitycznych i zapewnienia ciągłości działania Serwisu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 • Imię
 • nazwisko (jeśli dotyczy)
 • adres e-mail
 • numer telefonu (jeśli dotyczy)
 • miejsce zamieszkania (jeśli dotyczy)

V. COOKIES

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Stosujemy cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu/portali społecznościowych prowadzonych przez Administratora lub do czasu prowadzenia korespondencji z Administratorem.

Jeśli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz wypełnienia ewentualnych obowiązków archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, w tym w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail, będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

VII. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności przez dostawców usług IT, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej, a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, przy czym w granicach przepisów prawa i umowy zawartej z Administratorem

VIII. DANE KONTAKTOWE

Użytkownik może się z skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: Al. Jana Pawła II 150/97, 31-982 Kraków
 • poprzez adres e- mail: michal.grzanka@gmail.com
 • telefonicznie: 601 990 221

Użytkownik może skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych poprzez adres e- mail: michal.grzanka@gmail.com lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.

IX. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek w zakresie realizacji w/w. praw Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Administratora lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Wniosek może być złożony elektronicznie – wówczas dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku

Administrator/Inspektor Ochrony Danych poinformuje Użytkownika w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników proszę o kontakt Administratorem.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana aktualizowana w razie potrzeby, w szczególności w razie konieczności dostosowania rozwiązań technicznych do zmieniających się rozwiązań prawnych. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 30 stycznia 2021 roku.

fotograf Kraków